Spring 2018 ​Advanced Class


Congragulations to our Spring 2018 ​Advanced Class Winners!


(Jackie Yi, Chase Kunihisa, Michelle Kim & Kai Kuboi)